Op lokaasjes yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wurdt de thúskomst fan oarlochsheld Oeds ferbylde. De feestkommisje is drok dwaande mei festiviteiten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018. De nije fontein sil foar it earst spuitsje. Se hawwe gjin tiid foar Oeds dy’t, wer thús, syn draai net fine kin en nuver om him hinne slacht. Tiemen, syn soan, sjocht syn heit ploeterjen en freget him ôf: Hoe kin it doarp feestfiere? Hoe kinne de goaden sa fol fan harsels en harren fontein wêze, wylst hy en syn mem mei in grut fertriet wrakselje? Wêr binne se?

Benijd hoe’t dit ôfrint?
Lûk dan stevige skuon oan en kom nei it hert fan Fryslân en lit dy meifiere op de tocht fan Oeds troch de greiden en by de FIER-doarpen lâns!


Foarstellingsdata

Datum Fanôf Oant Minwaar-opsjes
Woansdei 27 juny 19:30 23:00 Try-out -
Freed 29 juny 19:30 23:00 Premjêre 2 en 3 July
Sneon 30 juny 19:30 23:00 Foarstelling 2 en 3 July
Snein 1 july 14:30 18:00 Matinee 2 en 3 July
Freed 6 july 19:30 23:00 Foarstelling 9 en 10 July
Sneon 7 july 19:30 23:00 Foarstelling 9 en 10 July
Snein 8 july 14:30 18:00 Matinee 9 en 10 July
Freed 13 july 19:30 23:00 Foarstelling 16 en 17 July
Sneon 14 july 19:30 23:00 Foarstelling 16 en 17 July
Snein 15 july 14:30 18:00 Matinee 16 en 17 July

Nijs

20 Jul 2018

Freon fan FIER

Lês mear >

09 Jul 2018

Under de toer fan Eagum

Lês mear >

02 Jul 2018

5 stjerren foar Oeds

Lês mear >

02 Jul 2018

Fan FIER 17

Lês mear >

26 Jun 2018

Informaasje oer foarstelling

Lês mear >

26 Jun 2018

Ekstra foarstellingen

Lês mear >

22 Jun 2018

Odysseus yn Eagum

Lês mear >

13 Jun 2018

Fragen oer kaartferkeap?

Lês mear >

27 May 2018

Fan FIER 16

Lês mear >

23 May 2018

Frjemde fugels

Lês mear >

14 May 2018

Peter Sijbenga als Oeds

Lês mear >

03 May 2018

Fan FIER 15

Lês mear >

27 Apr 2018

Figuranten socht

Lês mear >

20 Apr 2018

It komt hyltyd tichterby

Lês mear >

31 Mar 2018

Fan FIER 14

Lês mear >

28 Mar 2018

Kom en sjong

Lês mear >

22 Feb 2018

Fan FIER 13

Lês mear >

17 Feb 2018

OEDS, hoe sit dat no?!

Lês mear >

31 Jan 2018

Sneon 27 jannewaris

Lês mear >

26 Jan 2018

Start LF2018

Lês mear >

25 Jan 2018

Fan FIER 12

Lês mear >

20 Jan 2018

2018, it is safier!

Lês mear >

22 Dec 2017

Fan FIER 11

Lês mear >

03 Dec 2017

Fan FIER 10

Lês mear >

22 Nov 2017

Oeds nei de notaris

Lês mear >

21 Nov 2017

Frijwilligersjun en audysjes

Lês mear >

26 Oct 2017

Fan FIER 9

Lês mear >

18 Oct 2017

Oanmelde as frijwilliger

Lês mear >

27 Sep 2017

Fan FIER 8

Lês mear >

25 Sep 2017

Yn 2 minuten

Lês mear >

21 Sep 2017

Ynformaasje jun

Lês mear >

20 Sep 2017

Fan FIER 7

Lês mear >

20 Aug 2017

Fan FIER 6

Lês mear >

20 Aug 2017

Ha jim it al heard? 6

Lês mear >

20 Aug 2017

200 frijwilligers

Lês mear >

03 Aug 2017

Eindeloos mensen...

Lês mear >

20 Jul 2017

Fan FIER 5

Lês mear >

25 Jun 2017

Ha jim it al heard? 5

Lês mear >

20 Jun 2017

Fan FIER 4

Lês mear >

25 May 2017

Ha jim it al heard? 4

Lês mear >

20 May 2017

Fan FIER 3

Lês mear >

25 Apr 2017

Ha jim it al heard? 3

Lês mear >

20 Apr 2017

Fan FIER 2

Lês mear >

25 Mar 2017

Ha jim it al heard? 2

Lês mear >

20 Mar 2017

Fan FIER 1

Lês mear >

24 Feb 2017

Ha jim it al heard? 1

Lês mear >


Stipers

none none none none