Dizze minsken wurkje mei oan Oeds fan Fierwei

Peter Sijbenga
Oeds
Marian de Jager as
Nelly
Sjoerd Blom as
Tiemen
Alle-Jan Wynstra as
Guus
Janet Wynstra as
Sytske
Henny Tiesema as
herma
Boukje Hofma as
Atsje Ine
Catrinus Bouma as
Zorba de Frysk
Marga Hafma as
Kirkje
Germ van Essen as
Homerus
Gerda de Boer as
Beropsbuorfrou
Hetty Smit as
Beropsbuorfrou
Yde Ruardia
Kening leneech
Agatha Vermeulen as
Hera
Vakatuere as
nausikaa
Els Tempelmann as
Reislieder
Britt Steerenberg as
Reislieder
Brecht Smit as
Reislieder
Michel Postma as
Reislieder
Mirte Wijnstra as
Reislieder
Marieke Swart as
Reislieder
Jet Andringa as
Reislieder

It koar:

Ûnder lieding van Peter Sijbenga en Sytse Broersma

Besjoer / wurkgroep:

Piter Renia (foarsitter), Jappie de Vries (ponghâlder), Jeltsje Brouwer (sikretaris), Leo Smit (ROTO), Sjoerd Hofstee (Tusken Swin en Moezel), Janny Veenstra (Vriendenkring), Frederik van Dijk (ûnôfhinklik lid), Sytse Broersma, Hylke Tromp, Otto van der Meulen, Atsje Wester, Baukje Wytsma en Alle Jan Wijnstra, net op de foto: Peter Sijbenga, Jeroen van Dijk, Hylke Riemersma, Maurits Zeinstra en Sietse Fennema

Rezjy, produksje en foarmjouwing f.l.n.r:

Mim Hardege (rezjy-assistint), Geartsje van der Zee (sênografe), Marieke Swart (produksje-assistint), Rianne Hogeveen (produsint) en Janneke de Haan (regisseuze), net op de foto: Nelis Huizenga