Ekstra foarstellingen

Troch de grutte belangstelling foar Oeds fan Fierwei, binne sawat alle kaarten foar de foarstellingen ferkocht. Dêrom is besletten om twa ekstra foarstellingen te hâlden op 14 en 15 july. De kaarten hjirfoar kinne jimme no keapje op: www.theatergroepfier.nl/kaartferkeap>>

Werom nei de haadside